Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

PsykosR – uppföljning och behandling av psykossjukdomar

Psykossjukdomar och framför allt schizofreni orsakar ofta stort lidande för både patienter och närstående. De står för en betydande del av våra sjukvårdskostnader i och med att insjuknandet ofta sker i tidig ålder och många får en kronisk sjukdom. En stor andel av de insjuknade, mer än 50 procent, har också en kraftigt nedsatt funktionsförmåga och behöver därför ofta stöd från kommun och hjälp med försörjning.

Syftet med det nationella registret PsykosR är att få ett underlag med svenska siffror om omfattning och faktisk sjukdomsbild samt att genom jämförelser av arbetssätt och resultat kunna utvärdera och förbättra vården.

 

Utvecklingsstöd

Registreringar och data kommer bara att vara en liten del av kvalitetsregistrets arbete. På sikt kommer de stora aktiviteterna att handla om olika typer förbättringsarbete, metodstöd, information, spridning och samordning av goda exempel och erfarenheter som kan öka kunskapen och förbättra vård och stöd till personer med psykos och deras närstående. Mer information om pågående utvecklingsaktiviteter finns på www.bättrepsykosvård.se

 

Krav för att få registrera i PsykosR

  • Patienten ska ha en psykosdiagnos, samt att enheten ska ha för avsikt att behandla patienten.
  • Diagnoskoder: F20.0 - F29.9