Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Patient/anhörig

DU kan vara med och förbättra vården!

Kvalitetsregister gör det möjligt att följa upp och förbättra vården till nytta för alla patienter. Detta görs bland annat genom att jämföra resultaten mellan olika enheter i landet. Uppgifterna i registret kan också användas i forskning för att vinna ny kunskap om samband mellan hälsa, vård och sjukdom.

Genom att vara med i kvalitetsregistren är man med och bidrar till möjligheter att förbättra vården. Ju fler som är med desto säkrare och effektivare blir förbättringsarbetet.

 

Vilka uppgifter registreras och hur bearbetas de?

I kvalitetsregistren finns data om hälsa och om den vård som personen fått vid olika vårdenheter. Dessa data bearbetas tillsammans med uppgifter från andra patienter och sammanställs på gruppnivå. Detta betyder att det inte går att identifiera eller spåra enskilda individer i det sammanställda materialet. All sammanställning för forskningsändamål har föregåtts av godkännande från en etikprövningsnämnd.

Data används också för samkörning med andra register för att bättre klarlägga frågor om vårdens kvalitet och effekterna av given behandling.

 

Vilket skydd och vilka rättigheter har man som registrerad?

Uppgifterna som finns om personer i kvalitetsregistret skyddas av flera lagar. Detta betyder att uppgifterna har samma skydd som journaluppgifter. När uppgifterna inte längre behövs tas de bort från registret.

Den som registrerats har rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats och hur uppgifterna har använts och även få veta vilka andra källor utöver journalen som bidragit till uppgifter i registret. Denna information kan man få kostnadsfritt en gång om året.

Personer som är med i registret kan när som helst begära att alla uppgifter som finns lagrade utplånas från registret. Man har även rätt att slippa bli registrerad i kvalitetsregister. Medverkan i ett kvalitetsregister påverkar inte personens vård eller medicinska behandling. Blanketter för registerutdrag och borttag ur register finns i dokumentarkivet på denna webbplats.

 

Vem ansvarar för uppgifterna som finns om personer i ett kvalitetsregister?

För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig myndighet, oftast ett landsting. Vårdenheten som registrerar kan lämna besked om vilken myndighet som ansvarar för det kvalitetsregister som är aktuellt.

Om man önskar mer information om registren kan man kontakta vårdenhetens personuppgiftsombud eller personuppgiftsombudet för respektive kvalitetsregister. Verksamhetsansvariga för enheten kan lämna upplysning om hur man kan gå tillväga. På denna sida kan man läsa mer om olika psykiatriska register.

Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det nationella kvalitetsregistret. Blanketter för varje register finns under fliken "Dokumentarkiv".