Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

Kvalitetsstjärnan

- uppföljning av psykiatrisk vård

 

Planerad sammanslagning av Kvalitetsstjärnan och PsykosR. Läs mer under ”Övrigt”.

Insatserna för de psykiatriska patienter som har allvarlig funktionsnedsättning sker både av kommun och specialiserad psykiatri. Vård och stödinsatser samt insatser från andra skall samordnas.

Resursgrupps ACT, engelsk benämning Resource Group Assertive Community Treatment (RACT), även kallad Integrerad psykiatri, är en beskriven metod för att samordna arbetet mellan olika aktörers insatser (kommunala insatser, psykiatrins insatser och andra organisationers insatser). Nationellt har en stor satsning skett för att utveckla dessa metoder.

Med Kvalitetsstjärnan kan man följa patienternas utveckling, och verksamheternas programtrohet till önskvärda arbetsmodeller. På så sätt kan resultat och effekter, på olika nivåer, samt vad som påverkar utfallet, följas. I kvalitetsstjärnan beaktas behandlarens bedömning, patientens upplevelser, anhörigas upplevelser.

 

Process- och resultatmått

Kvalitetsstjärnan visar förändring över tid. Årligen mäts följande dimensioner:

  • Patient tillfredsställelse (skattas av patienten)
  • Livskvalitet (skattas av patienten)
  • Psykosocial funktionsnivå GAF - Funktion (skattas av behandlaren)
  • Närståendes situation (skattas av anhöriga)
  • Beskrivning av somatiskt hälsotillstånd (behandlaren)
  • Symtomgrad GAF-Symtom (skattas av behandlaren)
  • Subjektivt upplevda besvär (skattas av patienten)
  • Programtrohet till integrerad psykiatri (behandlaren)
  • Social situation. (behandlaren)

Kvalitetsstjärnans är ett kliniskt användbart system för kontinuerlig mätning och systematisk användning av utfallsmått vid psykiatriska tillstånd. Data är användbart för att revidera vårdplaner tillsammans med patienten. Med numera flerårig praxis vid många landsting och enheter har modellen visat sig praktiskt användbar. I viss omfattning har data använts för att studera behandlingsresultat på gruppnivå. Genom att löpande följa programtroheten till uppsatta riktlinjer kan registret användas för utveckling av vården och verksamheten.