Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

BUSA – Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling

ADHD är ett tillstånd som drabbar 3–5 procent av barn och ungdomar upp till 18 år samt 2–3 procent av vuxna. ADHD kan innebära impulsivitet/överaktivitet och/eller svårigheter att reglera uppmärksamheten. På svenska används ofta termen "Överaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning". Personer med ADHD har ökad risk för annan psykiatrisk sjuklighet och sociala svårigheter.

Utrednings- och behandlingsresurser är ojämnt fördelade över landet och enhetliga riktlinjer för ADHD-behandling saknas. Speciellt i vuxenåldrarna är möjlighet till hjälp med diagnostik, uppföljning och stöd på många håll mycket liten på grund av otillräckliga resurser.

Ett nationellt kvalitetsregister är därför angeläget som kunskapsbas vid utveckling av riktlinjer, förbättrad kvalitet och förhöjd kostnadseffektivitet i vården.

 

Krav för att få registrera i BUSA

  • Patienten ska ha en ADHD diagnos, samt att enheten ska ha för avsikt att behandla patienten.
  • Diagnoskoder: F90.0, F90.1, F90.8, F90.9, F98.8

 

Aktuellt 2014 - nytt frågeformulär

BUSA har reviderat sina frågeuppsättningar inför bytet av IT-plattform. Det finns numera endast ett nyregistreringsformulär och uppföljningsformulär. De tidigare kort- och standard formulären är nu sammanslagna till ett formulär, som ska användas oberoende av ålder. Vi har utgått från kortversionen men lagt till viktiga frågor från standardversionen som till exempel frågor om riskfaktorer.

 

Kalender

Just nu finns det inga inplanerade händelser.