Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

OBS! - nytt frågeformulär

BUSA har reviderat sina frågeuppsättningar. De nya formulären kommer inom kort finnas under fliken frågeformulär. Registret kommer meddela alla kontaktpersoner samt användare när allt är uppdaterat och klart. Under övergångsperioden kommer man kunna efterregistrera gamla formulär under en tvåveckorsperiod.

 

BUSA – Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling

ADHD är ett tillstånd som drabbar 3–5 procent av barn och ungdomar upp till 18 år samt 2–3 procent av vuxna. ADHD kan innebära impulsivitet/överaktivitet och/eller svårigheter att reglera uppmärksamheten. På svenska används ofta termen "Överaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning". Personer med ADHD har ökad risk för annan psykiatrisk sjuklighet och sociala svårigheter.

Utrednings- och behandlingsresurser är ojämnt fördelade över landet och enhetliga riktlinjer för ADHD-behandling saknas. Speciellt i vuxenåldrarna är möjlighet till hjälp med diagnostik, uppföljning och stöd på många håll mycket liten på grund av otillräckliga resurser.

Ett nationellt kvalitetsregister är därför angeläget som kunskapsbas vid utveckling av riktlinjer, förbättrad kvalitet och förhöjd kostnadseffektivitet i vården.

 

Krav för att få registrera i BUSA

  • Patienten ska ha en ADHD diagnos, samt att enheten ska ha för avsikt att behandla patienten.
  • Diagnoskoder: F90.0, F90.1, F90.8, F90.9, F98.8

 

 

 

Kalender

Just nu finns det inga inplanerade händelser.