Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

BUSA – Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling

ADHD är ett tillstånd som drabbar 3–5 procent av barn och ungdomar upp till 18 år samt 2–3 procent av vuxna. ADHD kan innebära impulsivitet/överaktivitet och/eller svårigheter att reglera uppmärksamheten. På svenska används ofta termen "Överaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning". Personer med ADHD har ökad risk för annan psykiatrisk sjuklighet och sociala svårigheter.

Utrednings- och behandlingsresurser är ojämnt fördelade över landet och enhetliga riktlinjer för ADHD-behandling saknas. Speciellt i vuxenåldrarna är möjlighet till hjälp med diagnostik, uppföljning och stöd på många håll mycket liten på grund av otillräckliga resurser.

Ett nationellt kvalitetsregister är därför angeläget som kunskapsbas vid utveckling av riktlinjer, förbättrad kvalitet och förhöjd kostnadseffektivitet i vården.

 

Krav för att få registrera i BUSA

  • Patienten ska ha en ADHD diagnos, samt att enheten ska ha för avsikt att behandla patienten.
  • Diagnoskoder: F90.0, F90.0A, F90.0B, F90.0C, F90.0X, F90.1, F90.8, F90.9, F98.8

BUSA hemsidan

  • 2017-08-22, Hemsidan med viss del utdata och information till såväl användare som patienter ser ut att komma i bruk i mitten av november. /MVH BUSA
  • 2017-08-18, Registret håller på att jobba med registerhemsidorna så att användare ska kunna se sin data. Vi hoppas att ni har överseende med detta och vi återkommer med uppdateringar så fort vi vet mer. /MVH BUSA